Mēs rūpējamies par Jūsu privātumu un personas datu drošību. Īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), mēs nodrošinām jums īpaši caurskatāmu un godīgu Jūsu personas datu apstrādi.
Šajā privātuma politikā Jūs varat iepazīties ar savām tiesībām un saņemt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi. 
Jūsu personas datu pārzinis ir SIA „Fasādes & Gaismas Pasaule”, LV40103420070, adrese: Usmas 16-10, Rīga, LV-1083, Latvija, telefons: +371 26667032, e-pasta adrese: nr@whitehills.lv


1.    Mēs garantējam, ka:

1.1.   Personas datu apstrādi veiksim likumīgā, godīgā un pārskatāmā veidā (likumības, godīguma un pārredzamības princips);
1.2.    Personas datus vāksim noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem un turpmāk neapstrādāsim tos tādā veidā, kas nav savienojams ar šiem mērķiem (mērķa ierobežojuma princips);
1.3.    Nodrošināsim, lai apstrādājamie personas dati būtu adekvāti, piemēroti un tikai tādi, kuri vajadzīgi, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tiek apstrādāti (datu minimizācijas princips);
1.4.    Nodrošināsim, lai personas dati ir precīzi un nepieciešamības gadījumā atjaunināti; veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka personas dati, kas nav precīzi attiecībā pret to apstrādes mērķiem, nekavējoties tiek dzēsti vai laboti (precizitātes princips);
1.5.    Personas datus glabāsim tādā formā, lai datu subjektu identitāti varētu identificēt ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams nolūkiem, kādiem personas dati tiek apstrādāti (uzglabāšanas ilguma ierobežošanas princips);
1.6.    Personas datus apstrādāsim tādā veidā, lai ar pienācīgiem tehniskiem vai organizatoriskiem pasākumiem nodrošinātu personas datu pienācīgu drošību, tai skaitā aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu datu apstrādi, kā arī pret nejaušu zaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu (integritātes un konfidencialitātes princips).

2.    KĀDUS PERSONAS DATUS MĒS VĀCAM UN APSTRĀDĀJAM?

2.1.    Mēs apkopojam un apstrādājam tikai adekvātus un atbilstošus Jūsu personas datus, kuri ir nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tiek apstrādāti.
2.2.    Personas dati, kurus mēs vācam un apstrādājam, kad Jūs iepērkaties:
2.2.1.    Kad Jūs iepērkaties mūsu e-veikalā whitehills.lv, neveidojot individuālu kontu, līguma noslēgšanai un izpildei mēs apkopojam šādus Jūsu personas datus:

2.2.2.    Norādīt preču piegādes adresi mēs lūdzam tikai tad, ja, veidojot pasūtījumu, Jūs vēlaties, lai Jūsu ērtībai preces nogādājam norādītajā adresē.

2.3.    Personas dati, kurus mēs vācam un apstrādājam, kad Jūs izveidojat kontu mūsu e‑veikalā, bet neveicat pirkumu:
2.3.1.    Lai iepirkšanās mūsu e-veikalā whitehills.lv jums būtu pēc iespējas ērtāka un ātrāka, Jūs varat izveidot personīgo kontu. Kad Jūs izveidojat personīgo kontu, mēs apkopojam un apstrādājam šādus Jūsu datus:

2.4.    Mēs vācam un apstrādājam personas datus, kurus Jūs mums iesniedzat brīvprātīgi:
2.4.1.    Izveidojot kontu mūsu tiešsaistes veikalā whitehills.lv, Jūs varat iesniegt papildu personas datus, kuri nav obligāti preču iegādei un kuri var tikt izmantoti, lai nosūtītu jums apsveikumu dzimšanas dienā, jums pirmajiem izteiktu vispārīgus un individualizētus piedāvājumus, radot iespēju piedalīties mūsu organizētajās akcijās un programmās vai atvieglotu citu pirkumu veikšanu.
2.4.2.    Papildus Jūs varat sniegt mums šādu savu informāciju:

2.5.    Citi personas dati, kurus mēs vācam un apstrādājam, kad Jūs izmantojat mūsu e‑veikalu:
2.5.1.    Kad esat veikuši pirkumus mūsu e-veikalā, Jūsu ērtībai mēs arī apkopojam un apstrādājam šādus datus:

2.5.2.    Norādīt citu personu, kura saņems Jūsu iegādātās preces, Jūs drīkstat, ja šī persona ir devusi savu piekrišanu. Sniedzot mums informāciju par trešajām personām, kuras saņems preces, Jūs apstiprināt, ka jums ir šo personu piekrišana viņu personas datu pārsūtīšanai, izmantošanai un apstrādei.

 
3.     MĒRĶI PERSONAS DATU VAKŠANAI    
 
3.1.    Jūsu personas datus vācam tikai noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem un turpmāk neapstrādājam ar šiem mērķiem nesavienojamā veidā.

3.2.    Ar mērķi sagatavoties noslēgt līgumu apstrādājamie Jūsu personas dati:
3.2.1.    Kad Jūs izveidojat personīgo kontu mūsu e-veikalā, bet neko nenopērkat, Jūs jebkurā laikā atgriežoties tajā varēsiet turpināt savu iepirkšanos, papildus vairs nereģistrējoties. Ar mērķi sniegt jums iespēju jebkurā brīdī turpināt savu iepirkšanos mēs arī vācam šos Jūsu personas datus:

3.2.2.    Šim mērķim Jūs varat iesniegt arī savus papildu personas datus, kurus mēs apstrādāsim tikai tad, ja tos ievadīsiet un saglabāsiet savā personīgajā kontā.

3.3.    Ar mērķi noslēgt un izpildīt līgumu apstrādājamie Jūsu personas dati:
3.3.1.    Lai mēs varētu jums pārdot Jūsu izvēlētās preces interneta veikalā whitehills.lv , mums ir jāapstrādā šie Jūsu personas dati:

3.3.2.    Norādīt preču piegādes adresi mēs lūdzam tikai tad, ja, veidojot pasūtījumu, Jūs vēlaties, lai Jūsu ērtībai preces nogādājam norādītajā adresē. 
3.3.3.    Diemžēl, ja nesniegsiet šos personas datus, mēs nevarēsim Jums pārdot preces, jo šo datu apstrāde mums ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei, tāpat personas datu apstrāde mums ir saistoša saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, kuri reglamentē internetā veicamos norēķinus, kā arī grāmatvedības uzskaiti.

3.4.    Ar pakalpojumu uzlabošanas un darbības analīzes mērķi apstrādājamie Jūsu personas dati:
4.4.1.    Vēlamies, lai mūsu interneta veikala whitehills.lv izmantošana Jums būtu pēc iespējas vienkāršāka un ērtāka, tāpēc veicam pastāvīgu savas darbības analīzi, kuras laikā analizējam un apstrādājam šādus Jūsu personas datus:

3.5.    Kopīgo un individualizēto piedāvājumu sniegšanai, kā arī profilēšanas nolūkā apstrādājamie Jūsu personas dati:
3.5.1.    Ar mērķi noteikt konkrēti Jūsu iecienītas un jums aktuālas preces, lai varētu sniegt jums individualizētus piedāvājumus. Jūsu personas datu apstrāde ar automatizētas analīzes veidā nodrošina, ka jums netiks piedāvātas jums neaktuālas preces, un, taupot Jūsu laiku, tiks sniegti tikai Jums interesējošu preču piedāvājumi.   Automatizētās analīzes rīki balstās uz Jūsu iepirkšanās vēsturi un citu Jūsu sniegto informāciju:

3.5.2.    Lai Jūs labāk iepazītu un sniegtu jums individualizētu, jums aktuālu informāciju par precēm, mūsu organizētajām loterijām, akcijām un projektiem, mēs izveidojam Jūsu profilu, kura izstrādei mēs izmantojam šādus Jūsu personas datus:

3.5.3.    Jums ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no tā, ka mēs apstrādājam Jūsu personas datus kopīgo un individualizētu piedāvājumu izteikšanai sakarā ar precēm un mūsu loterijām, akcijām un projektiem. Atteikties no tā, ka mēs apstrādājam Jūsu personas datus iepriekšminētajiem mērķiem, Jūs varat, iesniedzot savu atteikumu rakstiski, pa e-pastu nr@whitehills.lv vai atjauninot savas izvēles savā reģistrācijas formā.

3.6.    Jūsu lūgumu un jautājumu izskatīšanas nolūkā apstrādājamie Jūsu personas dati:
3.6.1.    Lai nodrošinātu jums kvalitatīvus pakalpojumus un nodrošinātu vispusīgu apkalpošanu, Jūsu personas datus, kurus Jūs mums iesniedzat, izveidojot personīgo kontu un iepērkoties, mēs apstrādājam arī Jūsu jautājumu un lūgumu izskatīšanas nolūkā.

3.7.    Garantijas pakalpojumu sniegšanas nolūkā: 
3.7.1.    Kad Jūs iepērkaties mūsu elektroniskajā vai fiziskajā veikalā un iegādājaties noteiktas preces, tām tiek nodrošināta garantijas apkalpošana. Šim nolūkam, kad Jūs sazināties ar mūsu garantijas apkalpošanas nodaļu, mēs apkopojam un apstrādājam šādus Jūsu personas datus:

3.7.2.    Ja Jūs nevēlaties, lai mēs apstrādājam norādītos personas datus garantijas apkalpošanas nolūkā, garantija netiks nodrošināta.

4.    PERSONAS DATU LIKUMĪGS APKOPOJUMS UN APSTRĀDE 

4.1.    Mēs garantējam, ka Jūsu personas datus mēs vācam tikai likumīgu iemeslu dēļ, t. i., Jūsu personas datus mēs apkopojam un apstrādājam tikai:
4.1.1.    Kad jūs pērkat preces, starp jums un mums tiek noslēgts pirkuma līgums, un apstrādājam Jūsu datus uz tā pamata;
4.1.2.    Kad reģistrējaties mūsu e-veikalā un izveidojat personīgo kontu, Jūsu datus apstrādājam, gatavojoties, ka nākotnē Jūs pirksiet preces;
4.1.3.    Kad Jūs dodat piekrišanu apstrādāt Jūsu personas datus;
4.1.4.    Izpildot mums piemērojamo likumu prasības;
4.1.5.    Pēc valsts pilnvaroto institūciju norādījuma.

5.    VAI ES VARU NEPIEKRIST SAVU PERSONAS DATU APSTRĀDEI UN TOMĒR IZMANTOT whitehills.lv E-VEIKALU?
 
5.1.    Jūs vienmēr varat nepiekrist Jūsu personas datu papildu apstrādei, kas paredzēta tikai analīzes un mārketinga vajadzībām. Tomēr bez pasūtīšanai nepieciešamajiem datiem nav iespējams veikt pirkumu, jo mēs nevaram izpildīt šādu pasūtījumu.

6.    KAM TIEK NODOTI MANI PERSONAS DATI?

6.1.    Personas dati tiek nosūtīti tikai uzticamām trešajām pusēm, ar kurām mēs esam noslēguši līgumu, un tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams pakalpojuma sniegšanai. Lai nodrošinātu jums atbilstošus pakalpojumus, mēs nosūtām Jūsu personas datus šiem saviem partneriem:
6.1.1.   Kravas pārvadājumu uzņēmumi, kas jums piegādā preces Jūsu norādītajās adresēs;
6.1.2.   Preču piegādātāji, kas jums tieši piegādā preces;
6.1.3.   Uzņēmumi, kas sniedz būvniecības pakalpojumus;
6.1.4.   Tirgdarbības un mārketinga pakalpojumu uzņēmumi;
6.1.5.   Uzņēmumi, kas nodrošina sniegtā pakalpojuma kvalitātes novērtēšanu.

6.2.     Jūsu personas datus sniedzam arī:
6.2.1.    Tiesībaizsardzības iestādēm Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā;
6.2.2.    Valsts iestādēm un tiesām, ja šāds pienākums ir paredzēts piemērojamajos tiesību aktos.

7.    CIK ILGI TIEK GLABĀTI MANI PERSONAS DATI?

7.1.    Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai izpildītu preču pirkuma līgumu, bet ne mazāk, kā to nosaka mūsu darbību regulējošie tiesību akti. Jūsu personas dati, kuri tiek apstrādāti uz Jūsu piekrišanas pamata, tiek apstrādāti un glabāti līdz Jūsu piekrišanas atcelšanas dienai.

8.    KĀ ES VARU PIEKĻŪT SAVIEM PERSONAS DATIEM, KURI TIEK APSTRĀDĀTI?

8.1.    Jums ir tiesības iepazīties ar Jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam. Saviem personas datiem, kurus mēs apstrādājam, Jūs varat piekļūt šādos veidos:
8.1.1.    Jūsu personīgajā kontā whitehills.lv Jūs varat lejupielādēt mūsu apstrādātos Jūsu personas datus;
8.1.2.    Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: nr@whitehills.lv;
8.1.3.    Paziņojot mums pa tālruni: +37126667032;
8.1.4.    Ierodoties mūsu birojā Cepļa iela 22B, Rīgā.

9.    KĀ ES VARU MAINĪT/PRECIZĒT SAVUS PERSONAS DATUS?

9.1.    Ja konstatējat, ka Jūsu personas dati ir neprecīzi vai nepilnīgi un vēlaties tos mainīt vai precizēt, to var izdarīt šādos veidos:
9.1.1.    Savā personīgajā kontā profila rediģēšanas vidē
MANS PROFILS ---> REDIĢĒT PROFILU


9.1.2.    Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: nr@whitehills.lv;
9.1.3.    Paziņojot mums pa tālruni: +37126667032;
9.1.4.    Ierodoties mūsu birojā Cepļa iela 22B, Rīgā.

10.    VAI ES VARU PIEPRASĪT IZDZĒST MANUS PERSONAS DATUS?

10.1.    Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs vairs neapstrādājam Jūsu personas datus un tos dzēšam. Jūsu personas dati tiks dzēsti pēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas. 
10.2.    Diemžēl Jūsu personas dati netiks dzēsti no mūsu datubāzes, ja pēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas mēs konstatēsim, ka:
10.2.1.    Jūsu personas dati ir vajadzīgi, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tika apkopoti vai apstrādāti;
10.2.2.    Jūs neesat atcēlis savu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei;
10.2.3.    Jūs nepiekritāt Jūsu personas datu apstrādei, taču šāda apstrāde ir nepieciešama mūsu likumīgo interešu dēļ;
10.2.4.    Apstrādāt Jūsu personas datus mums uzliek par pienākumu Eiropas Savienības un valsts tiesību akti. 
10.2.5.    Mums ir jāapstrādā Jūsu dati likumisku prasību piemērošanas, izpildes vai aizstāvības dēļ.

10.3.    Pieprasījumu dzēst savus personas datus Jūs varat iesniegt šādos veidos:
10.3.1.    Jūsu personīgajā whitehills.lv kontā; 
10.3.2.    Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: nr@whitehills.lv;
10.3.3.    Paziņojot mums pa tālruni: +37126667032;
10.3.4.    Ierodoties mūsu birojā Cepļa iela 22B, Rīgā.

11.    VAI ES VARU IEROBEŽOT TIESĪBAS APSTRĀDĀT MANUS PERSONAS DATUS, KĀ TO IZDARĪT?

11.1.    Jums ir tiesības ierobežot mums iespēju apstrādāt Jūsu personas datus. Ja ierobežosiet Jūsu personas datu apstrādi, mēs ar Jūsu personas datiem vairs neveiksim nekādas darbības, izņemot personas datu glabāšanu. Personas datu apstrādi Jūs varat ierobežot, ja ir vismaz viens no šiem nosacījumiem:
11.1.1.    Jūsu personas dati ir neprecīzi (šajā gadījumā personas datu apstrādes darbības aprobežosies ar datu precizitātes pārbaudi);
11.1.2.    Jūsu personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, bet Jūs nepiekrītat dzēst savus datus; 
11.1.3.    Jūsu personas dati ir vajadzīgi, lai izteiktu, izpildītu vai aizsargātu juridiskās prasības.
11.1.4.    Jūsu personas dati tiek apstrādāti, neskatoties uz Jūsu iebildumiem pret šādu personas datu apstrādi (datu apstrāde tiks ierobežota uz šī pamata, līdz mēs pārbaudīsim, vai iemesli, kuru dēļ mēs apstrādājam Jūsu personas datus, ir prioritāri salīdzinājumā ar Jūsējiem).

11.2.    Jūs varat ierobežot savu personas datu apstrādi šādos veidos:
11.2.1 Jūsu personīgajā whitehills.lv kontā; 
11.2.2.    Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: nr@whitehills.lv;
11.2.3.    Paziņojot mums pa tālruni: +37126667032;
11.2.4.    Ierodoties mūsu birojā Cepļa iela 22B, Rīgā.

12.    VAI ES VARU ATSAUKT SAVU PIEKRIŠANU UN KĀ TO IZDARĪT?

12.1.    Savu piekrišanu personas datu apstrādei Jūs varat atsaukt jebkurā laikā. Savu piekrišanu varat atsaukt vairākos veidos: 
12.1.1.    Savā personīgajā kontā profila rediģēšanas vidē
MANS PROFILS ---> REDIĢĒT PROFILU ---> izņemiet ķeksīti lodziņā, kur atzīmēta Jūsu piekrišana.

12.1.2.    Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: nr@whitehills.lv;
12.1.3.    Paziņojot mums pa tālruni: +37126667032;

   
13.    KAS IR TIESĪBAS UZ DATU PĀRNESAMĪBU? KĀ VARU TĀS IZMANTOT?

13.1.    Tiesības uz datu pārnesamību nozīmē, ka jums ir tiesības saņemt sistematizētā, vienkārši lietojamā, datorlasāmā un savstarpēji izmantojamā formātā tos Jūsu iesniegtos personas datus, kurus mēs apstrādājam ar automatizētiem līdzekļiem. Ja ir tehniskas iespējas un pēc Jūsu pieprasījuma šie dati var tikt tieši nosūtīti citai Jūsu norādītai personai.
13.2.    Pieprasījumu saņemt vai pārsūtīt personas datus sistematizētā formātā Jūs varat iesniegt šādos veidos: 
13.2.1.    Izmantojot Jūsu personīgo whitehills.lv kontu;
13.2.2.    Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: nr@whitehills.lv;
13.2.3.    Pieprasījumu paziņojot mums pa tālruni: +37126667032;
13.2.4.    Ierodoties mūsu birojā Cepļa iela 22B, Rīgā.

14.    KĀ ES VARU IESNIEGT PIEPRASĪJUMU PAR SAVU TIESĪBU ĪSTENOŠANU?

14.1.    Pieprasījumus saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi Jūs varat iesniegt šādos veidos:
14.1.1.    Izmantojot Jūsu personīgo whitehills.lv kontu;
14.1.2.    Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: nr@whitehills.lv;
14.1.3.    Pieprasījumu paziņojot mums pa tālruni: +37126667032;
14.1.4.    Ierodoties mūsu birojā Cepļa iela 22B, Rīgā.
14.2.    Savā sistēmā Jūsu identifikāciju mēs veicam pēc Jūsu e-pasta adreses. Iesniedzot mums pieprasījumu vienā no norādītajiem veidiem, vienmēr norādiet savu e-pasta adresi, par kuru ievākta informācija. Ja nenorādīsiet e-pasta adresi vai ja tā nesakritīs ar pieprasījuma iesniedzēja personisko e-pasta adresi, mēs nevarēsim Jūs pareizi identificēt un sniegt pieprasīto informāciju vai izpildīt Jūsu pieprasījumu. 
14.3.    Jūsu ērtībai pieprasījumu formas atradīsiet, piesakoties sava personīgā konta profila rediģēšanas vidē. 
14.3.1.    Ja uzskatāt, ka Jūsu tiesības ir pārkāptas, Jūs varat sazināties ar Datu valsts inspekciju, lai aizsargātu savas tiesības.

15.    KAS IR SĪKFAILI? 
15.1.    Sīkfaili ir mazi teksta faili, kuri tiek lejuplādēti Jūsu ierīcē, kad Jūs apmeklējat attiecīgo tīmekļa vietni. Sīkfaili palīdz mums atpazīt Jūsu ierīci un palīdz mums uzlabot mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāti un atvieglot tās izmantošanu. 
15.2.    Uzziniet vairāk par sīkfailiem un to lietošanu Sīkfailu politikā